Ik ben een fucking vrouw en ik eis respect // I’m a fucking woman and I demand respect

vrouwenLang heb ik me er tegen verzet. Ik wilde geen feminist zijn.  Feministen zijn dik, dragen tuinpakken en zijn zuur. Ze gaan ervan uit dat vrouwen hopeloze gevallen zijn die zonder (georganiseerde) steun niets kunnen bereiken. Wanneer je vindt dat je onrecht is aangedaan vanwege je geslacht, kun je daar prima zelf iets aan doen. Je hebt een mond, trek hem open en los het probleem op. We leven in Nederland, niet in Saudi-Arabië, zo meende ik.

Erg leuk bedacht van mezelf, maar ontzettend naïef.

De meeste vrouwen dragen in Nederland weliswaar geen niqaab, maar de onderdrukking is een stuk geniepiger. Hier hebben we een glazen plafond voor vrouwen en krijgen velen nog steeds een lager salaris voor hetzelfde werk vanwege het ontbreken van een klokkenspel. Hier wordt – gekscherend – beargumenteerd dat het terecht is dat vrouwen minder verdienen, want die zijn iedere maand ongesteld en dus een week minder productief.

Hier krijg ik van een man wel een hand, maar geen begeleidende naam en kiest een andere mannenhand ervoor om zich ongevraagd en zéér ongewild een weg te banen naar een plek die niet bedoeld is voor die hand. De vraag “wat had je aan?” wordt – als vanzelfsprekend – zelfs door vriendinnen gesteld, alsof er ooit sprake kán zijn van uitlokking. Hier gaan we er van uit
dat de man geen controle heeft over zijn eigen lichaam en handelen en het daarom wel aan de vrouw moet liggen. De dappere vrouw die hier een punt van maakt wordt – door man én vrouw – aan de schandpaal genageld zijnde lelijk en aanstellerig.

Hier worden vrouwen gedwongen te kiezen tussen een carrière of een kind. Kies je voor de eerste dan ben je harteloos, kies je voor de laatste dan ben je achterlijk. Kies je voor beiden, dan zit je in een mum van tijd thuis met een burn out en een op handen zijnde scheiding. Ben je moeder, BN’er én lekker? Dan maak je kans om de MILF van 2013 te worden.

538-DJ Ruud de Wild gaat dit jaar namelijk weer op zoek naar de meest sexy moeder van 2013. De idioot. Voor wie de afgelopen tien jaar onder een steen heeft geleefd, MILF staat voor Mother I’d Like to Fuck, grofweg: een geil wijf dat minimaal één kind ter wereld heeft gebracht waar mannen graag mee zouden willen neuken. Want dat zijn wij vrouwen, wezens waar mannen hun pik in kunnen steken. Als je lekker bent ten minste.

In het persbericht kondigt 538 met misplaatste trots aan dat de MILF verkiezing ‘inmiddels vijf jaar een waar begrip onder de schoonheidswedstrijden’ is. Bij het samenstellen van de shortlist zou zelfs ‘massaal’ zijn meegedacht door de luisteraars. De lekkere kutjes waren kennelijk niet aan te slepen.

Waar de fuck is het misgegaan? Wanneer zijn wij vrouwen gestopt met demonstreren tegen deze belachelijke verseksualisering van ons algehele zijn? Wanneer zijn we het leuk en ‘grappig’ gaan vinden om ‘neukbaar’ gevonden te worden? Voorgaande generaties hebben zich uit de naad gewerkt om semi-gelijke vrijheden te verwerven en wat doen wij? We schikken ons weer heerlijk in de rol van ja-knikkers en klappen al giechelend terwijl we wachten op de uitslag van de MILF verkiezing. Ondertussen speculeren we wie het gaat worden, is het koningin Máxima? Of toch weer Doutzen?

Waar we ook afgedwaald zijn, ik doe er niet meer aan mee. Ik ben een fucking vrouw en ik eis respect. Niet alleen van mannen, ook van alle vrouwen die om welke reden dan ook niet inzien dat we nog een lange weg te gaan hebben voordat we echt kunnen zijn wie we willen. In de tussentijd hoop ik dat de vrouwen die de 538-shortlist hebben gehaald zich uitspreken tegen de verkiezing. Als een ander het niet doet, dan is er altijd nog zelfrespect.

// I’m a fucking woman and I demand respect.

For a long time I’ve tried to resist it. I didn’t want to be a feminist. Feminists are fat, they wear dungarees and their mean. They assume that women are hopeless cases that can’t amount to anything without (organized) support. If you feel you have been wronged because of your sex, you are perfectly capable to do something about it. You have a mouth, open it and solve the issue. We live in the Netherlands, not in Saudi-Arabia.

Good thinking, but so naïve.

Most women in the Netherlands don’t wear a niqaab. Therefor suppression is much more insidious. Here we have a glass ceiling for women, and still many get paid a lower salary for the same work their colleagues do, because they don’t have a penis but a vagina. Here it has been argued – jokingly – that it’s perfectly okay to pay women less, because they get their period every month, so they’re less productive for about a week.

Here men do shake my hand, but they ‘forget’ to accompany it with their name. Another man’s hand chooses to unwillingly find it’s way to a place not meant for it. The question ‘what were you wearing’ is quite natural to ask. Even friends pose it. As if that ever could have been a provocation. Here we assume a man has no control over his body and actions, therefor it hád to be the woman. The brave woman who does speak up, gets shunned – by men and women – saying she’s ugly and exaggerating.

Women here are forced to choose between a career or a child. If you choose the first, you don’t have a heart, if you choose the second, you’re an idiot. If you choose to juggle and do both, you’ll be sitting at home in no time with a burn out and a divorce waiting to happen. If you’re a mom, famous ánd hot? Well, than you might win the MILF-award.

Radio 538-DJ Ruud de Wild is yet again on the hunt for the most sexy mom of 2013. The idiot. For whomever has been living under a rock the past decade, MILF stands for Mother I’d Like to Fuck. Or: a horny bitch, guys like to fuck, that has squeezed out at least one kiddo. Because that’s all there is to us women. Creatures guys like to stick their dick in.

In their press release 538 announced, with unseemly proud, that with it’s fifth year the MILF-award is becoming a true name within the world of beauty pageants. In compiling the shortlist, their audience had come up with a massive amount of names. Obviously there were too many tasty pussies in the world.

Where the fuck did things go wrong? When did we women stop demonstrating against this ridiculous sexualisation of us? When did we start thinking it’s nice and funny to be deemed fuckable? Previous generations of women have worked their asses off to acquire semi-equal freedom and what do we do? We arrange ourselves to be the yes-nodders we once were forced to be and while waiting for the outcome of the MILF-award, we giggle away. Meanwhile we speculatie, who’s going to win? Queen Máxima? Or yet again, Doutzen?

Wherever we got off track, I’m not in this game anymore. I’m a fucking woman and I demand respect. Not just from men, also from women who – for whatever reason – don’t see that we still have a long way to go before we can actually be who we want to be. In the meantime I hope that every woman on the 538-shortlist speaks up. If no one else will, there’s always self-respect.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *