Goed vlees is niet fout // Good meat isn’t wrong

foto-3In mijn vriendengroep worden steeds meer mensen vegetariër. Onder druk van hen – en door de prachtig confronterende campagnes van Wakker Dier – besloot ik geruime tijd geleden voortaan ook van vlees en vis af te blijven. De nieuwsstroom over zeeën die leeg worden gevist, paardenvlees dat bijkans zelfs nog in broccoli wordt gepropt en plofkippen die bijna uit elkaar klappen van chemische rotzooi, zijn ook mij niet ontgaan. Je wordt er moedeloos van en in mijn geval dus zelfs vegetariër. Althans, tijdelijk.

Want mijn liefde voor vlees is groot. Nog net geen plofkip groot, desalniettemin intens. Van de juicyness van dikke hamburgers tot kip parmigania, van de perfecte gehakballetjes tot mijn moeders overheerlijke lams-tajine. Voor vlees kun je me midden in de nacht wakker maken.

Goed, het vega-dieet is dus niet aan mij besteed. Door mijn algehele vleesonthouding sloeg ik zelfs even door toen ik het steakmes weer ter hand nam. Plots moest in iedere maaltijd en snack íets van vlees worden verwerkt en dat was toch echt niet de bedoeling. Mijn nieuwe plan van aanpak werd matiging door bewustwording. Maar hoe dan?

In Rotterdam, op Katendrecht, heeft de organisatie Rotterdamse Oogst een nieuw project gelanceerd. Op een braakliggend terrein is een heus varkenskot gebouwd. Vanaf afgelopen zondag wonen daar Blonde Arie en Slome Japie, twee Bonte Bentheimer varkens. Arie en Japie worden gevoerd met het restafval van bewoners van de wijk (louter groente, vlees en vis is uit den boze) en over een jaar worden de twee diertjes geslacht en door de buurtbewoners samen opgepeuzeld. Met dit initiatief hoopt Rotterdamse Oogst dat men meer bewust wordt van waar ons vlees vandaan komt.

Tijdens de knuffelinstructie van boer Sjef Meijman werd ik overvallen door intense verliefdheid. Slome Japie genoot van het kriebelen op zijn buik. Blonde Arie huppelde in de tussentijd als een koe in de wei, wroette met zijn neus in de aarde en liet zich vervolgens met een grote plof in de modder vallen ter verkoeling. De kinderen uit de wijk moesten even wennen, maar al snel aaiden ook zij gefascineerd de varkentjes. Ruim een half uur stond een Turkse moeder met haar zoontje te kijken naar het spektakel en zelfs de nieuwigheid schuwende oude Kapenaren leken te smelten.

In Amsterdam bestaat sinds kort de tostifabriek. Ook daar wordt aan bewustwording gewerkt. Met een zelfgebouwd graanveld, twee varkens en twee koeien worden alle ingrediënten van een tosti van begin tot eind zelf geproduceerd. Terwijl het graan groeit, worden de varkens grootgebracht en de koeien gemolken. En iedereen mag langskomen om een kijkje te nemen of te helpen. In augustus zullen de eerste tosti’s tijdens een festival worden gepresenteerd.

Door onze doorgeslagen consumptiedrang zijn we varkens en kippen gaan kweken als onkruid. Het moet sneller, groter, meer en dat alles voor minder geld. Het is dan ook niet gek dat dierenliefhebbers vlees eten in zijn geheel afkeuren. Voor het gros van Nederland, waartoe ik mezelf ook reken, is dat alleen onhaalbaar. Als deze Rotterdamse en Amsterdamse initiatieven succesvol blijken, zou ik daarom willen pleiten voor meer varkens, koetjes en schaapjes in de wijk. Zoals het motto van Rotterdamse Oogst luidt: ‘Wat je van dichtbij haalt is lekker’. En in dit geval bovendien ook nog eens vele malen gezonder.

En in afwachting van dat ene duurzame karbonaadje kun je best teren op overheerlijke chili sin carne (tip!).

// Good meat isn’t wrong
More and more friends of mine are becoming vegetarian. Under pressure by them – and by the beautiful confronting campaigns by Wakker Dier – I’ve decided some time ago to stop touching meat and fish. I’ve read plenty news items on how our seas are becoming more empty day by day, or items on horsemeat that’s been put in any and every thing (I swear, if they could put it in broccoli, they would), or items on farmed chickens that are on the edge of exploding by all the chemicals put in them. It makes you despondent, or in my case: a veggie. Well, temporary.

My love for meat is huge. Not as huge as those farmed chickens, but still, intense. I love the juiciness of thick burgers, chicken parmigiana and the perfectly rolled meatballs my mom makes, and het lovely lamb tajine. If it comes to meat you can wake me up in the middle of the night.

So, okay, a vegetarian diet isn’t something you can sign me up for. I tried it once and not eating meat made me long for it more. The minute I took a steak knife to hand, I desperately wanted every meal or snack to be filled with meat. That had never been my intention; I wanted to eat less or no meat, not more. But how should I go about it?

In Rotterdam, in the area known as Katendrecht, the organisation ‘Rotterdamse Oogst’ recently launched a new project.  On a vacant lot they built a home for two piggy’s. From last Sunday on the two piglets Blonde Arie and Slome Japie live there. The two will be fed with waste from residents of the neighbourhood and in about a year, the two animals will be slaughtered and eaten by all the neighbourhood residents during a festival. Rotterdamse Oogst wants to raise awareness on where our food comes from, with this initiative.

During the hug instructions by farmer Sjef Meijman, I was overwhelmed by intense love. Slome Japie enjoyed me itching his belly, while Blonde Arie hopped around like a cow in a meadow. He grubbed around in the soil and then dropped with a small jump, into the mud to cool off. It took some time for the neighbourhood’s kids to get used to the piggy’s, but soon they too were fascinated by them. A Turkish mom stood with her son watching the spectacle. Even the novelty shy old ‘Kapenaren’ came out to take a look.

Amsterdam recently launched the ‘Tostifabriek’, a sandwich factory. There too the makers are working on creating awareness. With a self-built cornfield, two pigs and two cows, they are planning on creating sandwiches from beginning to end. While the grain grows, the pigs get bigger and cows are milked. Whoever wants can take a look or help out. In August the first sandwiches will be presented.  

Because of our drive to over consume we’ve started growing pigs and chickens like weed. Everything needs to faster, bigger, more. And for less money, please. It isn’t surprising that animal lovers disapprove the eating of meat in its’ whole. For most of the Dutch, including me, it’s unfeasible to entirely stop eating meat. But if these initiatives from Rotterdam and Amsterdam prove successful, I would argue for more pigs, cows and sheep in residential areas. As the motto of Rotterdamse Oogst goes: “Whatever you get from nearby, is tasty.” And in this case: many times healthier.

And in anticipation of that one sustainable chop, you best feed on this delicious chilli sin carne!

One thought on “Goed vlees is niet fout // Good meat isn’t wrong

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *